Prof. dr. Sadik Bahtić: Šta je to poslovna politika preduzeća?

Prof. dr. Sadik Bahtić: Šta je to poslovna politika preduzeća?

Prof. dr. Sadik Bahtić

Poslovnu politiku preduzeća možemo različito definisati shodno njenoj sadržini i obuhvatnosti. Poslovna poitika predstavlja konkretizaciju ciljeva preduzeća, kao i metoda i sredstva za ostvarivanje tih ciljeva.

Izbor ciljeva predstavlja jedno od ključnih pitanja poslovne politike. Konkretizacijom ciljeva, aktivnosti, radnih kolektiva usmjeravaju se u željenom pravcu. Pravilan izbor ciljeva je od presudnog uticaja za poslovni uspeh preduzeća.

Pri izboru metoda i sredstava za ostvarenje ciljeva, preduzeće vodi računa o njihovo efikasnosti sa stanovišta rezultata, ali i načelima poslovnog morala.Eksterni faktori (izvan preduzeća) određuju ciljeve i politiku preduzeća prema okruženju. Ona se odnosi npr. na finansiranje preduzeća iz spoljnih izvora , nabavku i prodaju elemenata proizvodnje i sl.

Unutrašnji faktori poslovne politike obuhvataju unutrašnja pitanja preduzeća kao što su: organizacija proizvodnje i ostalih funkcija, finansijske tokove u okviru preduzeća, pitanje raspodjele i stimulacije zaposlenih i sl.

Posmatrano prema funkciji preduzeća, poslovna politika se može posmatrati kao politika proizvodnje, politika nabavke, finansijska politika, politika informisanja, politika prodaje, razvojna politika, kadrovska politika, politika zarada i dr.

Sa stanovišta funkcije upravljanja i definicije ciljeva preduzeća može se razlikovati: dugoročna i kratkoročna poslovna politika, pri čemu se dugoročna, odnosi na duži vremenski period, a kratkoročna na tekuće planove i aktivnosti preduzeća.

Poslovna politika se definiše i konkretizuje kroz ciljeve i zadatke. Ciljevi i zadaci definisani poslovnom politikom treba da su usklađeni sa mogućnostima i resursima preduzeća. Samo optimalna rješenja obezbjeđuju najpovoljnije ekonomske efekte preduzeća. Poznavanje činjenica koje su bitne za uspješno poslovanje i formiranje poslovne politike preduzeća proširuju njegove ekonomske horizonte.

Taj ekonomski horizont predstavlja bazu za poslovnu politiku preduzeća.Proširivanje ekonomske baze, koja se obezbjeđuje i istraživanjem tržišta, omogućuje se preduzeću da sa manje rizika postavlja ciljeve poslovne politike i mjere za njihovo otvarenje. Administrativna i zakonska ograničenja mogu da utiču na reviziju ili pak, sporo i neefikasno sprovođenje poslovne politike preduzeća.

(Autor je univerzitetski profesor iz Sarajeva)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar