Prof. dr. Sadik Bahtić: Kako tehnološke promjene utječu na ekonomski razvoj?

 Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić

Tehnološki proces je napredak koji najbrže osigurava ekonomski rast. Najbogatije zemlje u svijetu svoju ekonomsku moć postigle su najviše zahvaljujući neprekidnom investiranju u tehnološke promjene.

Tehnološka promjena predstavlja poboljšanje proizvodnje ili uvođenje novih proizvoda tako da se s istim troškovima dobije više proizvoda.

Temelj tehnoloških promjena predstavljaju tehnički izumi i inovacije. Tehnološki razvoj u drugoj polovici 20 st. bazirao se na izumima koji su nastali ili su razvijani za vrijeme II svjetskog rata: mlazni pogon, atomska energija i računalo. Tehnološka promjena je neprekidni proces malih i velikih unapređenja novih izuma i inovacija i od velike važnosti su za rast životnog standarda, međutim one nisu samo postupak pronalaženja boljih proizvoda i procesa, već svaka inovacija zahtjeva buđenje poduzetničkog duha.

Tehnologija ima jednu veoma značajnu osobinu: naime, tehnologija sama sebe razvija, odnosno tehnologija omogućuje da bude sve više tehnologije, što konačno ima za rezultat opštedruštveno ubrzanje.

Tehnologija je prisutna u čitavom društvu, u oblasti materijalne proizvodnje i u društvenim djelatnostima. Tehnologija obuhvata metode, sredstva za rad, proizvodne postupke, materijale, ali tehnologija predstavlja i društveni odnos, kao i smisao za organizovanje i upravljanje znanjem u cilju njegove korisne primjene.

Tehnologija je sadržana u svim operacijama u kojima se stvara nova vrijednost, bez obzira da li se radi o novom proizvodu ili usluzi. Veze tehnologije i ekonomije su veoma tijesne i kompleksne. Može se reći da danas praktično nema naučne discipline koja nije od interesa za modernu tehnologiju (menadžment, marketing, arhitektura, dizajn, mašinstvo, elektrotehnika, šumarstvo, poljoprivreda, pravo, ekologija itd.). Savremeni tehnološki progres je glavni faktor promjena u tranziciji industrijskog u postindustrijsko društvo.

Tehnološki progres, kao osnovni pokretač privrednog razvoja, obuhvata promjene u smislu stvaranja nove i unapreñenja postojeće tehnologije, sredstava i metoda proizvodnje koji obezbjeñuju uštede u radu, razvoj novih i usavršavanje postojećih proizvoda, te unapreñenje organizacije i upravljanja. Savremeni tehnološki progres se ispoljava u fantastičnom razvoju tehnologije kroz automatizaciju, kompjuterizaciju, telekomunikacije, mikroelektroniku, robotizaciju, biotehnologije, genetski inženjering i opštu scijentifikaciju

„Preduzetništvo se zasniva na prepoznavanju prilika za inovacije i njihovu najbržu moguću tržišnu i ekonomsku valorizaciju. Inovacije dovode do stvaranja novog resursa koji do tada nije postojao (ili je postojao, ali nije imao upotrebnu vrijednost), ili daje novu mogućnost upotrebe već postojećem resursu.

sadik b1.jpg - Prof. dr. Sadik Bahtić: Kako tehnološke promjene utječu na ekonomski razvoj?

Bahtić: Inovativnost može da bude izvor velikog napretka

Glina, nafta, boksit, laporac, kaučuk, silicijum i sl. nijesu bili resurs, sve dok čovjek, zahvaljujući brojnim inovacijama, nije našao mogućnosti da ih preradi i nakon toga upotrijebi. Inovacija omogućava stalno podizanje tehnološkog nivoa proizvoda, procesa, opreme i materijala i od vitalne važnosti je za ostvarivanje konkurentske prednosti. Upravljanje inovacijama je veoma zahtjevno, zbog neizvjesnosti konačnih rezultata. Kompanije vrlo nevoljno ulažu vrijeme i resurse u aktivnosti čija je budućnost nepoznanica. Ulaganja u inovacije je suočeno sa brojnim zamkama. Menadžeri u kompanijama moraju uvijek da imaju na umu potencijalne rizike.

Inovativnost može da bude izvor velikog napretka i snažnog korporativnog rasta, ali troškovi istraživanja i razvoja sa ciljem da se pranađu novi proizvodi . Možemo da zaključimo da najrazvijenije zemlje svijeta su danas zemlje koje imaju visok nivo ulaganja u obrazovanje i nauku.

Prema tome, može se reći da je znanje postalo odlučujući faktor poslovnog uspjeha i konkurentske prednosti savremenih kompanija. Razvijene zemlje se okreću onome što zahtijeva što manje rada, sirovina, energije, a što je moguće više pameti (znanja). Znanje, informacije, umijeće i inovacije su postale ključno bogatstvo i proizvodni resurs postindustrijskog društva.

(Autor je univerzitetski profesor iz Sarajeva)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar