Najljepše džamije svijeta: Mesdžidul-haram

Mesdžidul-haram poznat kao Sveta džamija ili Velika džamija jest džamija u Meki. Najveća je džamija na svijetu  i okružuje u islamu  najsvetije mjesto, Kabu. Predstavlja centar muslimanskog svijeta.

Osim toga, jednim od pet stubova islama zahtijeva se od svakog muslimana, koji su u mogućnosti, da bar jednom u životu obavi hadž i hodočasti ovu džamiju unutar koje se obavljaju neki od obreda kao što je tavaf.

Kaba se  nalazi u središtu Mesdžidul-harama u Meki.

Ona je kibla – pravac prema kojem se muslimani okreću u namazu i drugim ibadetima koje im je Uzvišeni Allah propisao.

Kabu su, po Allahovoj zapovijedi, sagradili Ibrahim i njegov sin Ismail, Allah im mir i spas darovao, a kasnije je njeno zdanje više puta prepravljano i obnavljano

Uzvišeni je Allah objavio: “I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, oni su molili: ‘Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!’” (El-Bekara, 127)

Poslanik Muhammed, s.a.v.s, učestvovao je sa mekanskim plemenima u postavljanju Crnog kamena – Hadžerul-esveda na njegovo mjesto u zidu Kabe kada su Mekelije obnavljali Kabu.

Allahov Poslanik s.a.v.s.  u vezi  s ovim rekao je: “Namaz obavljen u ovoj mojoj džamiji vrijedi kao hiljadu namaza obavljenih u nekoj drugoj džamiji, osim u Mesdžidul-haramu. A namaz u Mesdžidul-haramu vrijedi koliko sto hiljada obavljenih namaza na nekom drugom mjestu.”  (Ibn Madža, 1406, i Ahmed, 14694).

meka.jpg - Mesdžidul-haram, Sveta džamija

Uzvišeni je Allah u Kur’anu objavio: “Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada, koji je On učinio svetim – a Njemu sve pripada – i naređeno mi je da budem poslušan.” (En-Neml, 91)

Uzvišeni je Allah učinio Meku svetom, zabranivši da se u njoj krv prolijeva – ratuje i ubija, da se nekome nepravda čini, love životinje, obaraju stabla ili čupaju rastinje i biljke.

Allahov Poslanik, s.a.v.s. je rekao : “Doista je Uzvišeni Allah učinio Meku svetom. To nisu učinili ljudi! Tako je čovjeku koji vjeruje u Allaha i Sudnji dan zabranjeno da u njoj prolijeva krv ili posiječe stablo.” (El-Buhari, 104, i Muslim, 1354)

Jedan od drugova Allahovog Poslanika, Allah njime bio zadovoljan, kazuje: “Vidio sam Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, kako stoji u El-Huzuretu (mekansko naselje), govoreći o Meki: “Tako mi Allaha, ti si Allahov najbolji zemaljski predio i Njemu si najdraža! Da me iz tebe nisu prognali, ja te nikada ne bih napustio!’” (Et-Tirmizi, 3925, i En-Nesai, Es-Sunenul-kubra, 4252)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar