Kakva je uloga i značaj menadžmenta u malim i sredjim preduzećima?

Kakva je uloga i značaj menadžmenta u malim i sredjim preduzećima?

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić

Vrijeme u kome danas živimo karakterišu burne i korjenite promjene u oblasti društveno-političkih odnosa i ekonomskih osnova privređivanja kako na domaćem tako i na inostranom planu. Sve ove promjene zahtijevaju usvajanje i razvoj nove poslovne filozofije, razvojne strategije i u skladu sa tim osposobljenost za poslovanje na novim osnovama.

Prestrukturiranje naše privrede i reformisanje preduzeća postavlja i nove zahtjeve u upravljanju preduzeća. To podrazumijeva prihvatanje savremenog koncepta menadžmenta koji je zemljama savremene tržišne ekonomije dao svoje pozitivne rezultate. S obzirom da postoje različiti pristupi menadžmentu, bitno je naglasiti njegov razvojni aspekt, odnosno odrediti ga kao stvaranje uslova koji obezbjeđuju aktivnosti ljudi na ostvarivanju zajedničkih ciljeva odgovarajućeg procesa rada, kao „conditio sine qua non“ opstanku, rastu i razvoju preduzeća.

Mala i srednja preduzeća (MSP) su ključni faktor ekonomskog razvoja i inovacija.

Intelektualno vlasništvo igra ključnu ulogu u njegovanju inovacija. Ipak, raspoložive informacije o važnosti pitanja intelektualnog vlasništva za MSP, koje vode računa o njihovim posebnim potrebama poput vremenskih i resursnih ograničenja, aktualnog znanja i traženog razumljivog poslovnog jezika, još uvijek su limitirane.

sadik-bahtic2-620x412.jpg - Kakva je uloga i značaj menadžmenta u malim i sredjim preduzećima?

Prof. dr. Sadik Bahtić

U slučaju malih preduzeća ulogu menadžera igra vlasnik tog preduzeća, te stoga vlasnik malog preduzeća mora ovladati tehnikama i vještinama kojima vlada menadžer u velikom preduzeću, bez obzira što je menadžer u velikom preduzeću samo menadžer, a menadžer u malom preduzeću često još igra ulogu vlasnika, poduzetnika itd.

Znači da menadžer malog preduzeća podnosi veću odgovornost i obavlja više različitih funkcija upravo zbog financijske ograničenosti, nego menadžer velikog preduzeća koji isti taj posao obavlja u mnogo užem specijaliziranom području. Menadžer malog preduzeća će uložiti više truda u obavljanje potrebnih radnji nego menadžer posloprimac, a iz razloga ličnog uspjeha i raspolaganja vlastitim kapitalom, a o čijem načinu rada ovisi opstanak preduzeća i njega kao vlasnika.

U malom preduzeću jedna osoba obavlja više funkcija menadžmenta, odnosno pokriva dvije odnosno tri hijerarhijske razine menadžmenta, tako da nije moguće navesti koliko se vremena posvećuje pojedinoj funkciji menadžmenta.

 Svaka funkcija podjednako je važna za postizanje krajnjeg cilja, a menadžer malog preduzeća, koji je najčešće i vlasnik malog preduzeća, odlučuje koliko će vremena posvetiti pojedinoj funkciji. Naravno odluka nije konstantna za cijelo razdoblje poslovanja, ona se mijenja ovisno o situaciji u eksternoj i internoj okolini, jer okolina je izvor prilika, ali i prijetnji za preduzeće. Stoga okolinu treba kontinuirano pratiti, te shodno tome provoditi funkcije menadžmenta. Česta deviza vlasnika preduzeća jeste da svaka roba ima svoga kupca pa zbog toga oni, suprotno stavu Filipa Kotlera, prodaju ono što mogu da proizvedu a ne proizvode ono što mogu da prodaju.

 Ali kao što je već rečeno ovo su mala preduzeća sa malim brojem radnika i uz stručnu obuku i edukaciju samih vlasnika ova preduzeća su sposobna za brzu transformaciju i davanje odgovora izazovima savremenog biznisa .Potrebno je za početak uposliti mlade, školovane i stručne ljude koji razumiju menadžerske aktivnosti i koji bi u poslovanje uveli naučne metode i definisali kratkoročne i dugoročne stategije i ciljeve razvoja preduzeća uz optimalizaciju hijararhijske i upravljačke strukture.

 Danas menadžment ima ključnu ulogu u svim oblastima i može se slobodno reći da je kao naučna disciplina ušao u gotovo sve pore našeg društva. Sport, zdravstvo, kulturu i dr., je gotovo nemoguće zamisliti bez menadžmenta, što samo dokazuje da je znanjem u uslovima kad je osnovni nedostatak svih preduzeća, a pogotovu malih i srednjih preduzeća nedostatak finansijskih resursa, moguće postići velike uspjehe, naravno, kako na poslovnom planu tako i na privatnom.

Menadžerski resursi, u tržišnim uslovima privređivanja, imaju status najznačajnijeg poslovnog činioca jer su glavni nosioci promjena u oblikovanju poslovnih sistema i okruženja. Uloga menadžera je od posebnog značaja na nivou preduzeća. U okviru preduzeća neophodno je uspostaviti integralne programe razvoja menadžera i integrisati ih u opštu strategiju razvoja. Programi moraju biti podložni procesu stalnog unapređenja.

Menadžment revolucija je izbacila na površinu poslovnog svijeta menadžere koji moraju imati moć podržanu znanjima, sposobnostima i ličnim osobinama. Menadžeri kao reprezenti menadžmenta, moraju biti osposobljeni da bi suvereno i autoritetom ličnosti upravljali promjenama i procesima, ne samo u okviru preduzeća nego i u cjelokupnoj privredi i društvu.

Polazeći od toga da je osnovni zadatak menadžera da obezbjedi opstanak i razvoj preduzeća, da profitabilno posluje i opravda svoju misiju, svako preduzeće traži da posjeduje menadžere koji će htjeti i moći da upravljaju poslovnim sistemima na ekonomskom i racionalnom principu.

 Savremeni uslovi poslovanja, opredijeljeni globalnim ekonomskim tokovima, zahtijevaju od svih preduzeća, da u njima implementiraju savremene tehnike menadžmenta. Uspješno preduzeće ne može da se zasniva na prevaziđenim tehnikama i principima upravljanja. Uspješnost u savremenoj privredi je određena sposobnošću menadžmenta i preduzeća da odgovori na zahtjeve koje tržište postavlja. Uočavanjem ovih pojava javila se ideja da bi trebalo istražiti mogućnosti preduzeća da u svoju organizacionu strukturu uvrste: prvenstveno uloge, funkcije kao i nivoe menadžmenta, bez čije praktične primjene nema ni uspješnosti preduzeća.

(Autor je univerzitetski profesor i bivši poslanik u Parlamentaroj skupštini BiH)

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar