Šta Kur'an kaže o Isusu?

Šta Kur'an kaže o Isusu?

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, dž.š., Jednom i Jedinom. On je utočište svakome. Nije rodio i rođen nije. Niko Mu ravan i sličan nije. Neka je salavat i selam na Pečata vjerovjesnika, Allahovog miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu i čistu porodicu Ehlu-l-bejt, ashabe, tabi'ine, čestitu ulemu, plemenite šehide, kao i na sve muslimane i muslimanke, mu'mine i mu'minke do Sudnjega dana, amin!

Imam Bakilani, Allah mu se smilovao, je bio jedan od vodećih muslimanskih učenjaka svoga doba a i kasnije. Jedne prilike su ga kršćanski monasi sa Sinaja pozvali da vode dijalog o Bogu. Kada je Imam Bakilani ušao u dvoranu gdje su već bili okupljeni monasi, pozdravio ih je riječima:

„Kako ste, kako su vam žena i djeca?“

Oni rekoše: „Mi smo te pozvali da bratski i u miru razgovaramo o Bogu, a ti nas odmah na početku vrijeđaš. Dobro znaš da se mi ne ženimo i da stoga nemamo ni djecu. Mi smo čisti i iznad tih potreba. Zamolili bismo te da povučeš riječi i zatražiš oprost od nas.“

„Dobro“, reče Imam Bakilani. „Ako sam vas uvrijedio, ja se kajem i tražim oprosta od vas. Međutim, volio bih da se i vi pokajete i zatražite oprost od Boga, Kojem svakodnevno pripisujete da ima sina i tako Ga vrijeđate, a On je čist i daleko o toga šta mu pripisujete.“

Zatim im je citirao suru Ihlas: „Reci: 'On je Allah - Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije,  i niko Mu ravan nije!'“ (Kur'an, 112:1-4) Tako se rasprava o Bogu završila prije nego je i počela.

Sura Ihlas u sebi sažima islamsko učenje o Bogu. Ali, šta Kur'an kaže o Isusu (Isa, a.s.)? – pitaće kršćanin svoga susjeda muslimana. A ovaj će mu, zbog nepoznavanja Kur'ana i pod utjecajem medija (filma), ispričati biblijsku verziju životopisa Isusa (Isa, a.s.).

Jedne prilike u mektebu djevojčica me je upitala: „Efendija, je li grijeh čitati Bibliju?“

Kazao sam da nije i da je, po mom mišljenju, čak poželjno da se pročita.

„Međutim, jesi li ti ikako pročitala cijeli Kur'an?“, upitao sam je i dobio negativan odgovor.

Eto kako i zašto mi olahko gubimo svoj identitet i prihvatamo tuđu tradiciju.

A evo šta Kur'an kaže o stvaranju i rođenju Isa, a.s.:

„Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" - i on bi.“ (Kur'an, 3:59)

Ovim ajetom Uzvišeni Allah kao da poručuje nevjernim ljudima: Ako vam je toliko čudno i nepojmljivo da se čovjek rodi bez oca (Isa, a.s.), pa Adem, a.s., je došao na svijet bez oca i majke.

Kur'an potom govori o tome kako je Isa, a.s., još iz bešike objasnio ljudima ko je on i koja mu je zadaća na ovom svijetu:

„Ja sam Allahov rob - ono reče – 'meni će

On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem, i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.'“ (Kur'an, 19:30-32)

Kur'an nas nadalje obavještava da će Isa, a.s., biti upitan i na Sudnjem danu o tome šta je i kako je govorio ljudima:

„A kada Allah rekne: 'O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: ’Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!’' - on će reći:

'Hvaljen neka si Ti! Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; Samo Ti jedini sve što je skriveno znaš. Ja sam im samo ono govorio što si mi Ti naredio: ’Klanjajte se Allahu, i mome i svome Gospodaru!’ I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio, a kad si mi Ti dušu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad svim bdiš. Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar ti si.'“ (Kur'an, 5:116-118)

Kur'an dapače govori i o ključnom pitanju za kršćane, a na koje bi dosta današnjih muslimana dalo pogrešan odgovor zbog nepoznavanja Kur'ana i islamske tradicije. Pitanje glasi: Je li Isus (Isa, a.s.) ubijen, odnosno razapet?

Evo šta Kur'an veli: „I zbog riječi njihovih: 'Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!' A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. - A Allah je silan i mudar.“ (Kur'an, 4:157-158)

Da današnji muslimani revnosno čitaju Kur'an i poznaju svoju tradiciju, odnosno da su čvrsto uvjereni u svoj identitet, onda ne bi pravili apsurdne stvari poput transparenta „Ja sam musliman i ne slavim Novu godinu“ i ne bi crtali karikaturu bradatog nabildanog kabadahije koji pesnicom udara Djeda Mraza.

Samo oni koji sumnjaju u svoj identitet posežu za agresivnom manifestacijom svoje vjere i tradicije.

To se muslimanu ne bi smjelo dogoditi. Istinskom muslimanu su motivacija riječi Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji kaže:

Ko svjedoči da nema drugog božanstva osim Allaha, Jedinog, Koji nema sudruga, i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, te da je Isa rob Allahov i poslanik, i Riječ Njegova data Merjemi i Duh od Njega, i da su Džennet i Vatra istina, Allah će ga uvesti u Džennet po onome kako je vjerovao i radio.“ (Buhari)

Idriz ef. Bušatlić

Džemat Batuša, Medžlis IZ Gornji Vakuf

  1. decembar 2018. / 21. rebi'u-l-ahir 1440.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar