"Vaš pravi zadatak je da muslimane udaljite od islama"

"Vaš pravi zadatak je da muslimane udaljite od islama"

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, dž.š., Jednom i Jedinom. On je utočište svakome. Nije rodio i rođen nije. Niko Mu ravan i sličan nije.

Neka je salavat i selam na Pečata vjerovjesnika, Allahovog miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu i čistu porodicu Ehlu-l-bejt, ashabe, tabi'ine, čestitu ulemu, plemenite šehide, kao i na sve muslimane i muslimanke, mu'mine i mu'minke do Sudnjega dana, amin!

Poštovana braćo,

Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: „Ni jevreji ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš millet (svjetonazor) njihov. Reci: "Allahova Uputa je jedina Uputa!" A ako bi se ti poveo za željama njihovim, nakon Znanja koje ti je došlo, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti.“ (Kur'an, 2:120)

Na početku ajeta Allah, dž.š., se obraća Vjerovjesniku, s.a.v.s, ali je poruka univerzalna i odnosi se na svakog muslimana:

„Ni Jevreji ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš millet (svjetonazor) njihov...“

Mnogo je primjera u povijesti za to, ali mi ćemo navesti riječi jednog svećenika koji je na Misionarskoj konferenciji u Jerusalemu 1935. godine rekao:

„Od vas ne tražimo da muslimane preobratite na kršćanstvo. Vaš pravi zadatak
je da muslimane udaljite od islama. Ne tražite od njih da se krste i da idu u crkvu, ali ih naučite da žive kao kršćani. Ovo uradite pod plaštom kulture i savremenosti.

Bezbožne generacije koje ne znaju za Boga i Poslanika ne mogu razmišljati o velikim idejama i ciljevima, već će živjeti bez vjere, ideje i i ideala. Njihov jedini cilj će biti slijeđenje niskih strasti i poriva, ljenčarenje, novac i lagodan život.“ Ovdje treba dodati da se ovaj početni dio ajeta može prevesti i na sljedeći način:

„Ni Jevreji ni kršćani neće biti tobom zadovoljni makar ti prihvatio millet (svjetonazor) njihov.“

Uzvišeni dalje kaže: Reci: "Allahova Uputa je jedina Uputa!“ Uputu Allaha, dž.š., najbolje je objasnio Njegov Poslanik, s.a.v.s., kada je u dva hadisa dao smjernice muslimanima kakvi ne/bi trebali biti njihovi međusobni odnosi. U prvom hadisu Poslanik, a.s., ukazuje na stvari
koje mogu negativno utjecati na slogu i jedinstvo muslimana, pa kaže:

„Nemojte jedni drugima zavidni biti! Nemojte, naljutivši se, jedan drugom leđa okretati!

Nemojte se jedan drugom u trgovini nametati i budite, o Allahovi robovi, prava braća!

Musliman je brat muslimanu. Neće mu zulum učiniti, neće ga napustiti, neće mu lagati, neće ga poniziti. Bogobojaznost (takvaluk) je ovdje!“ (Poslanik, a.s., je pokazao na svoja prsa i to ponovio tri puta)

„Dosta je čovjeku zla (samo to) da ponizi svoga brata muslimana. Jedan
 musliman je haram drugom muslimanu u pogledu njegovog života, imetka i njegove časti." (Muslim)

U drugom hadisu Poslanik, a.s., ukazuje na kohezivne faktore koji bi trebali postojati među muslimanima, e da bi bili poput zgrade ili jednog tijela, kako je to Vjerovjesnik, s.a.v.s., drugom prilikom slikovito kazao. On ovako savjetuje svoje sljedbenike:

„Ko otkloni muslimanu jednu ovosvjetsku brigu i poteškoću, Allah će od njega otkloniti jednu brigu i poteškoću na budućem svijetu. Ko olakša stanje jednom siromahu, Allah će njemu olakšati i na ovom i na budućem svijetu. Ko pokrije sramotu i mahanu jednog muslimana, Allah će njega pokriti na oba svijeta. Allah pomaže Svome robu dok rob pomaže svome bratu. Ko se zaputi na put nauke, Allah će mu olakšati zbog toga put ka Džennetu.

Nikada se neće sastati u jednoj Allahovoj kući grupa ljudi da uče Kur’an i da ga proučava, a da se na njih ne spusti mir i da ih ne obujmi Allahova milost i da ih ne okruže meleki i da ih Allah ne spomene i ne pohvali među Svojim odabranicima. Kome ne pomognu njegova dobra djela, neće mu pomoći njegovo porijeklo.“ (Muslim)

Eto, to je Uputa Allahova, dž.š., kroz savjete Njegovog Poslanika, s.a.v.s. A onim
muslimanima koji se okrenu od te Upute zbog toga što im je miliji neki drugi millet (svjetonazor), Uzvišeni Allah u nastavku ajeta poručuje: „A ako bi se ti poveo za željama njihovim, nakon Znanja koje ti je došlo, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti.“

Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru: „Vjerujte u Gospodara vašeg!“ – i mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s odabranima. Gospodaru naš, podaj nam ono što si obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti, amin!


Idriz ef. Bušatlić
Džemat Batuša, Medžlis IZ Gornji Vakuf
21. decembar 2018. / 14. rebi'u-l-ahir 1440.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar