Prof. dr. Sadik Bahtić: Kakav je utjecaj budžetskog finansiranja na rad malih i srednjih preduzeća?

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić

Budžetsko finansiranje bitno utiče na ukupne ekonomske odnose države i entiteta, a pogotovo utiče na rad malih i srednjih preduzeća.

Uticaj budžetskog finansiranja na rad malih i srednjih preduzeća ogleda se kroz dvije faze, i to kroz fazu prikupljanja sredstava i kroz fazu trošenja sredstava budžetskih korisnika.

Dostupnost budžetskim sredstvima, u situaciji malog fizičkog obima proizvodnje i deficita u spoljnotrgovinskom poslovanju, od uticaja je na rad velikog broja malih i srednjih preduzeća, prenosi Poduzetnik.ba.

sadik bahtic1.jpg - Kakav je utjecaj budžetskog finansiranja na rad malih i srednjih preduzeća?

Prof. dr. Sadik Bahtić

U cilju obezbjeđivanja efikasnosti korišćenja budžetskih sredstava, kada se ona upotrebljavaju za nabavke roba i usluga, transparentnosti i mogućnosti jednakog pristupa tim sredstvima, Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine propisana su pravila i postupak nabavke.

Procesi u budžetskom finansiranja

Procedura pripreme i donošenja budžeta podrazumijeva sljedeće faze:

Faza 1. Ministarstvo finansija priprema preliminarni Memorandum koji treba da sadrži prijedlog ekonomske i fiskalne politike Vlade i njen uticaj na budžet, te procjenu prihoda i rashoda po glavnim vrstama za sljedeću fiskalnu godinu.

Faza 2. Vlada razmatra i usvaja preliminarni Memorandum koji se nakon usvajanja dostavlja opštinama i gradovima, a Ministarstvo finansija izdaje budžetskim korisnicima uputstvo o načinu i elementima izrade nacrta budžeta za narednu fiskalnu godinu.

Faza 3. Budžetski korisnici, na osnovu uputstva, prosljeñuju budžetski zahtjev za narednu fiskalnu godinu koji dostavljaju Ministarstvu finansija.

Faza 4. Nakon sagledavanja zahtjeva i potreba budžetskih korisnika, Vlada usvaja konačan Memorandum koji se dostavlja opštinama, gradovima i fondovima.

Faza 5. Ministarstvo finansija razmatra zahtjeve budžetskih korisnika i izrađuje nacrt budžeta. Nakon toga, izvještava budžetske korisnike o predloženim iznosima primanja i izdataka na koje mogu stavljati primjedbe. O primjedbama konačnu odluku donosi Vlada.

Faza 6. Poslije odlučivanja na primjedbe budžetskih korisnika, Vlada usvaja nacrt budžeta i dostavlja ga zajedno sa konačnim Memorandumom Skupštini.

Faza 7. U završnoj proceduri Skupština donosi budžet za narednu fiskalnu godinu.

Ako se, nadalje, krene prema opštinama, a za potrebe analiziranja korištenja budžetskih sredstava u okviru potrebnih sredstava za razvoj malih i srednjih kompanija, budžeti opština i gradova donose se po proceduri koja sadrži sljedeće faze:

Faza 1a. Opštine i gradovi analiziraju preliminarni Memorandum, a organ nadležan za finansije izdaje budžetskim korisnicima uputstvo za pripremu nacrta budžeta opštine, odnosno grada, za narednu fiskalnu godinu.

Faza 2a. Na osnovu iskazanih potreba budžetskih korisnika nadležni organ za finansije izrađuje nacrt budžeta i dostavlja ga izvršnom organu opštine, odnosno grada koji može da traži dodatna objašnjenja ili informacije od nadležnog organa za finansije, a nakon toga utvrđuje prijedlog budžeta i dostavlja ga Ministarstvu za finansije koje daje saglasnost na prijedlog budžeta opštine, odnosno grada.

Faza 3a. Predlog budžeta i saglasnost Ministarstva za finansije dostavlja se skupštini opštine, odnosno grada, na usvajanje. Finansijski plan fondova je u jedinstvenom sistemu budžetskog načina finansiranja, pa je i procedura za donošenje slična proceduri pripreme i donošenja budžeta opština, odnosno gradova i sadrži sljedeće faze:

Faza 1b. Fondovi analiziraju preliminarni i konačni memorandum. Pri tome vode računa o smjernicama datim u konačnom Memorandumu i izrađuju nacrt finansijskog plana za narednu fiskalnu godinu.

Faza 2b. Nacrt finansijskog plana fondova dostavlja se Ministarstvu za finansije koje je ovlašteno da predloži njegove izmjene i dopune.

Faza 3b. Na prijedlog finansijskog plana Vlada daje saglasnost istovremeno sa usvajanjem prijedloga budžeta za narednu fiskalnu godinu.

Faza 4. Po dobijenoj saglasnosti Vlade, finansijski plan donosi nadležni organ Fonda.

(Autor je univerzitetski profesor i bivši poslanik Parlamentarne skupštine BiH)

Napomena: Stavovi izneseni u tekstu odražavaju mišljenje autora, a ne nužno i stavove Bh. informaitvnog servisa INS.

Komentari (0)

Još uvijek nema komentara. Postavite prvi komentar!

Ostavi komentar